Vedtægter Danske Malermestres Garantiordning


§ 1. Formål


Garantiordningens formål er at bevare og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og malervirksomheder, der er medlem af Danske Malermestre samt at fremme og sikre håndværksmæssigt vel udført malerarbejde.


Garantiordningen har til formål at sikre forbrugerne opfyldelse af kendelser afsagt af Håndværkets Ankenævn vedrørende arbejde udført af medlemmer af Danske Malermestre, når kendelserne statuerer, at der er mangler ved det udførte arbejde.


Garantiordningen forudsætter, at en forbruger inden indgivelse af klage til Håndværkets Ankenævn har givet Danske Malermestre mulighed for at søge sagen løst inden påbegyndelsen af en egentlig ankenævnsbehandling.§ 2. Garantiordningens ledelse og administration


Garantiordningens øverste ledelse er Danske Malermestres bestyrelse. Bestyrelsen nedsætter et garantiudvalg, som fastsætter retningslinjer for garantiordningens administration.

Administrationen varetages af Danske Malermestres sekretariat.§ 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser


Medlemmer af Danske Malermestre er automatisk medlem af garantiordningen.


Danske Malermestres medlemmer forpligter sig til at levere vel udført malerarbejde samt til at iagttage god og redelig forretningsskik.


Medlemmerne har pligt til at efterleve kendelser afsagt af Håndværkets Ankenævn, medmindre nævnets kendelse indbringes for de almindelige domstole eller medlemmet rettidigt har anmodet ankenævnet om genoptagelse af sagen. En anmodning om genoptagelse, der er indgivet rettidigt, har opsættende virkning indtil ankenævnet har truffet afgørelse herom. Medlemmerne har endvidere pligt til at respektere de til enhver tid gældende regler for garantiordningen.


Et medlem, der udtræder af Danske Malermestre, er forpligtet til også efter sin udtræden at overholde garantiordningens forpligtelser for så vidt angår arbejder, der aftales eller udføres før medlemmets udtræden.

 

Garantiordningen er berettiget til at opkræve særskilt bidrag til garantiordningen efter de regler om kontingentindbetaling, der gælder for Danske Malermestre. Garantiudvalget afgør i samråd med Danske Malermestres bestyrelse, efter hvilke retningslinjer eventuelle bidrag, deposita og gebyrer skal betales.

Danske Malermestres medlemmer har ret til at anvende garantiordningens logo.


§ 4. Garantiordningens dækningsområde


Garantiordningen dækker egentligt bygningsmalerarbejde og skiltemalerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker dog ikke afrensning og maling af tage.


Garantiordningen dækker udelukkende afhjælpning af mangler ved det udførte arbejde.


De samlede omkostninger til udbedring af mangler under garantiordningen kan maksimalt udgøre kr. 100.000 inkl. moms inklusive et eventuelt deponeret beløb fra forbrugeren, jf. § 6. Garantiordningens samlede omkostninger i en sag kan maksimalt udgøre kr. 100.000 inklusive et eventuelt deponeret beløb fra forbrugeren, idet garantiordningen benytter det deponerede beløb helt eller delvis til at dække afhjælpningsomkostningerne.


Garantiordningen dækker de direkte udgifter (løn, omkostninger, materialer og avance), der er forbundet med udbedring af mangler samt udgifter til rengøring. Garantiordningen dækker ikke andet direkte tab, fx beskadiget løsøre, eller indirekte tab fx flytteudgifter, sagsomkostninger m.m.


Der ydes ikke dækning for materialefejl eller fejl som følge af mangelfulde eller ukorrekte produktanvisninger eller vejledninger fra materialeleverandører.


Garantiordningen dækker ikke arbejde udført i underentreprise.


Garantiordningen er i enhver henseende sekundær i forhold til kundens eventuelle øvrige muligheder for dækning af omkostninger gennem forsikring, sikkerhedsstillelse eller lignende.§ 5. Hvem er dækket af garantiordningen


Følgende personer er dækket af garantiordningen:


Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus.
Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning.
I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte imellem de ovenfor nævnte personer og medlemmet af Danske Malermestre. Det er en betingelse for dækning, at virksomheden var medlem af Danske Malermestre på tidspunktet for aftalens indgåelse.§ 6. Grundlæggende betingelser for behandling af en sag


Garantiordningens behandling af en sag er betinget af, at den forbruger, der indbringer sagen, har klaget til virksomheden inden 1 år efter virksomhedens fakturering af arbejdet (fakturadato) og  givet Danske Malermestre 4 uger til at søge sagen løst inden påbegyndelse af en egentlig ankenævnsbehandling og deponeret et af virksomheden faktureret beløb for det udførte arbejde hos garantiordningen, såfremt forbrugeren har tilbageholdt dette helt eller delvist i forhold til virksomheden.


§ 7. Sagsbehandlingen


Når Håndværket Ankenævn har afsagt en kendelse, der giver en forbruger omfattet af § 5 i nærværende vedtægter helt eller delvis medhold i en klage over et medlem af Danske Malermestre, kan forbrugeren indbringe sagen for garantiordningen, hvis den indklagede virksomhed ikke efterlever kendelsen inden udløbet af den i kendelsen fastsatte frist.


Sagen skal indbringes skriftligt for garantiordningen på en af garantiordningen godkendt blanket inden 2 måneder efter udløbet af den frist, Håndværkets Ankenævn i sin kendelse har givet den indklagede virksomhed til at opfylde kendelsen.

Såfremt kunden indbringer ankenævnets afgørelse for fogedretten, kan den ikke efterfølgende rejses over for garantiordningen.
 

Såfremt kunden indbringer afgørelsen for garantiordningen, skal kunden afgive erklæring om, at han ikke samtidig rejser sit krav ved fogedretten. Såfremt der efter garantiordningens behandling af sagen fortsat er krav, der ikke er blevet dækket af garantiordningen, kan disse efterfølgende rejses ved fogedretten


Hvis den indklagede virksomhed indbringer ankenævnets afgørelse for de almindelige domstole, må forbrugeren indbringe sagen for garantiordningen inden 2 måneder efter de almindelige domstoles endelige afgørelse af sagen. Såfremt kunden indbringer ankenævnets afgørelse for de almindelige domstole kan sagen ikke efterfølgende rejses overfor garantiordningen.


En forbruger, der indbringer en sag for garantiordningen, er forpligtet til at udlevere kopi af kendelsen fra Håndværkets Ankenævn samt af en eventuel efterfølgende dom. Garantiordningen kan som betingelse for sagens behandling kræve forbrugerens samtykke til, at garantiordningen rekvirerer kopi af sagens akter i Håndværkets Ankenævn.


Garantiordningen foranlediger opfyldelse af kendelsen fra Håndværkets Ankenævn, hvis kendelsen statuerer, at det udførte arbejde er behæftet med mangler. Garantiordningen betaler for manglernes udbedring, jf. § 4, mod regres over for den indklagede virksomhed. Manglerne udbedres af en af garantiudvalget udpeget medlemsvirksomhed. Udbedres mangler af andre end det af garantiudvalget udpegede medlem, dækker garantiordningen ingen del af udgiften. Garantiordningen kan alternativt vælge at udbetale klageren et beløb svarende til det af Håndværkets Ankenævn fastsatte beløb vedrørende mangler.


Garantiordningen benytter det deponerede beløb helt eller delvis til at dække omkostningerne herved.


Garantiordningen indtræder i enhver henseende i forbrugerens krav imod den indklagede virksomhed.§ 8. Afvisning af sag


Garantiordningen kan afvise en sag, såfremt forbrugeren ikke overholder den i § 7 anførte frist på 2 måneder.


Garantiordningen kan endvidere afvise en sag, såfremt forbrugeren har modsat sig virksomhedens opfyldelse af kendelsen fra Håndværkets Ankenævn.


Garantiordningen kan desuden afvise en sag, når forbrugeren ikke har fået medhold i sin klage i Håndværkets Ankenævn. Garantiordningen kan vælge undtagelsesvis at yde dækning til en forbruger, hvis Håndværkets Ankenævn har afvist sagen som bevisuegnet, og forbrugeren har anlagt og fået medhold i en efterfølgende retssag.§ 9. Forholdet mellem garantiordningen og medlemmerne


Danske Malermestres medlemmer er forpligtede til at acceptere afgørelser truffet af garantiordningen. Dette gælder også udtrådte medlemmer.


I det omfang garantiordningen har haft udgifter i forbindelse med opfyldelse af en kendelse fra Håndværkets Ankenævn, har garantiordningen regres over for den indklagede virksomhed. Virksomheden er forpligtet til straks at erstatte garantiordningen det beløb, der er medgået til opfyldelse af ankenævnskendelsen.


Garantiudvalgets afgørelser kan af medlemmet påklages til Danske Malermestres bestyrelse. Denne afgørelse er klager uvedkommende.


Er et medlem af Danske Malermestre ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, eller opstår der i øvrigt uoverensstemmelser imellem garantiordningen og et medlem, kan en sådan tvist afgøres ved voldgift. Hver af parterne udpeger da en voldgiftsmand, og disse udpeger i fællesskab en opmand, som skal være jurist. Kan parterne ikke opnå enighed om udpegning af en opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Voldgiftsretten fastsætter selv sine regler under hensyn til det ønskelige i at opnå en så hurtig afgørelse som muligt.§ 10. Eksklusion


Et medlem af Danske Malermestre kan ekskluderes af Danske Malermestre efter Danske Malermestres vedtægter herom, såfremt medlemmet belaster garantiordningen med tab, som ikke omgående inddækkes.


Et medlem kan ligeledes ekskluderes, såfremt medlemmet gør sig skyldig i en sådan adfærd, at han ikke med rimelighed kan fordre at forblive medlem af Danske Malermestre.§ 11. Vedtægtsændringer


Nærværende vedtægter kan ændres efter samme regler, som gælder for ændring af vedtægterne for Danske Malermestre.

 


Vedtaget på Danske Malermestres generalforsamling 5. juni 2010.

 

>> Hent vedtægter i pdf
 


 

Om Danske Malermestre